برهان قاطع

برهان قاطع: به تمسخر گرفته شدن آیات قرآن، توسط علمای شیعه
01:01:48
برهان قاطع: به تمسخر گرفته شدن آیات قرآن، توسط علمای شیعه
شبکه جهانی نور

2562 بازدید

برهان قاطع: علی رضی الله عنه رهبر شیعه هاست یا خدای شیعه ها؟
01:03:25
برهان قاطع: علی رضی الله عنه رهبر شیعه هاست یا خدای شیعه ها؟
شبکه جهانی نور

3491 بازدید

برهان قاطع: جهنمی ها، شبیه به سنی ها هستند یا شبیه به شیعه ها؟!!
01:02:21
برهان قاطع: جهنمی ها، شبیه به سنی ها هستند یا شبیه به شیعه ها؟!!
شبکه جهانی نور

775 بازدید

برهان قاطع : امروز سه شنبه است و بی حیایی زن موجب ننگ شوهر است!
00:44:00
برهان قاطع : امروز سه شنبه است و بی حیایی زن موجب ننگ شوهر است!
شبکه جهانی نور

1129 بازدید

برهان قاطع: این باور شیعه از نظر قرآن، مردود و ملعون است
01:00:53
برهان قاطع: این باور شیعه از نظر قرآن، مردود و ملعون است
شبکه جهانی نور

1144 بازدید

برهان قاطع : شیعه قانون شورا را قبول ندارد
01:02:27
برهان قاطع : شیعه قانون شورا را قبول ندارد
شبکه جهانی نور

1391 بازدید

برهان قاطع: شیعه به شرک میگوید ( محبت )
01:01:54
برهان قاطع: شیعه به شرک میگوید ( محبت )
شبکه جهانی نور

1652 بازدید

برهان قاطع : علمای شیعه ما را از قرآن دور میکنند ؟
01:03:26
برهان قاطع : علمای شیعه ما را از قرآن دور میکنند ؟
شبکه جهانی نور

1370 بازدید

برهان قاطع: این آیه باطل بودن مذهب شیعه را ثابت میکند
01:01:34
برهان قاطع: این آیه باطل بودن مذهب شیعه را ثابت میکند
شبکه جهانی نور

1087 بازدید

برهان قاطع : پیروزی منطق قرآن کریم بر آخوند تبهکار
01:03:13
برهان قاطع : پیروزی منطق قرآن کریم بر آخوند تبهکار
شبکه جهانی نور

760 بازدید