به گواهی تاریخ

کتاب رستم التواریخ : تاریخ امروز افغانستان – به گواهی تاریخ
00:54:31
کتاب رستم التواریخ : تاریخ امروز افغانستان – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

2262 بازدید

کتاب رستم التواریخ : بدترین کار آغا محمد خان – به گواهی تاریخ
00:43:19
کتاب رستم التواریخ : بدترین کار آغا محمد خان – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

1012 بازدید

آغا محمد خان قاجار – به گواهی تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۵
01:00:00
آغا محمد خان قاجار – به گواهی تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۵
شبکه جهانی نور

3639 بازدید

کتاب رستم التواریخ : کریم خان زند – به گواهی تاریخ
01:02:14
کتاب رستم التواریخ : کریم خان زند – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

2061 بازدید

کتاب رستم التواریخ : هرج و مرج بعد از نادر شاه – به گواهی تاریخ
01:00:59
کتاب رستم التواریخ : هرج و مرج بعد از نادر شاه – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

903 بازدید

کتاب رستم التواریخ : نادرشاه افشار – به گواهی تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۵
01:01:14
کتاب رستم التواریخ : نادرشاه افشار – به گواهی تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۵
شبکه جهانی نور

2215 بازدید

جنگ اشرف و نادر – به گواهی تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
00:59:49
جنگ اشرف و نادر – به گواهی تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
شبکه جهانی نور

3607 بازدید

محاصره و فتح اصفهان – به گواهی تاریخ  ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
00:58:51
محاصره و فتح اصفهان – به گواهی تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
شبکه جهانی نور

460 بازدید

کتاب رستم التواریخ ( حمله محمود افغان به اصفهان ) – به گواهی تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
01:00:37
کتاب رستم التواریخ ( حمله محمود افغان به اصفهان ) – به گواهی تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
شبکه جهانی نور

3965 بازدید

لواط در دوره صفوی – به گواهی تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
01:01:28
لواط در دوره صفوی – به گواهی تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
شبکه جهانی نور

1601 بازدید