برهان قاطع

برهان قاطع : فرق بین شفاعت حقیقی و شفاعت شیعی در چیست ؟
01:02:21
برهان قاطع : فرق بین شفاعت حقیقی و شفاعت شیعی در چیست ؟
شبکه جهانی نور

1186 بازدید

برهان قاطع : مشرکان پاسخ درستی به سوال میدهند اما قرآن به آنها میگوید نادان!! این چرا ؟
01:02:34
برهان قاطع : مشرکان پاسخ درستی به سوال میدهند اما قرآن به آنها میگوید نادان!! این چرا ؟
شبکه جهانی نور

941 بازدید

برهان قاطع : غضب الله بر آخوندهای مشرک نازل شد
01:02:57
برهان قاطع : غضب الله بر آخوندهای مشرک نازل شد
شبکه جهانی نور

586 بازدید

برهان قاطع : شیعه میگوید مرده ها صدای ما را می شنوند
01:02:32
برهان قاطع : شیعه میگوید مرده ها صدای ما را می شنوند
شبکه جهانی نور

1008 بازدید

برهان قاطع : این کلیپ ثابت میکند که شیعه مسلمان نیست
00:41:23
برهان قاطع : این کلیپ ثابت میکند که شیعه مسلمان نیست
شبکه جهانی نور

1293 بازدید

برهان قاطع : قرآن میگوید شیعه مجرم است
01:03:17
برهان قاطع : قرآن میگوید شیعه مجرم است
شبکه جهانی نور

386 بازدید

برهان قاطع : روز 22 بهمن روز بارش رحمت الهی بر ایران
01:02:36
برهان قاطع : روز 22 بهمن روز بارش رحمت الهی بر ایران
شبکه جهانی نور

392 بازدید

برهان قاطع : چرا قرآن میگوید قبر امام حسین شبیه خانه عنکبوت عنکبوت ؟!!
01:02:11
برهان قاطع : چرا قرآن میگوید قبر امام حسین شبیه خانه عنکبوت عنکبوت ؟!!
شبکه جهانی نور

683 بازدید

برهان قاطع : روشی علمی برای اثبات بطلان مذهب شیعه
00:59:54
برهان قاطع : روشی علمی برای اثبات بطلان مذهب شیعه
شبکه جهانی نور

582 بازدید

برهان قاطع : دلیل آشکار بر غرض ورزی علمای شیعه
01:04:23
برهان قاطع : دلیل آشکار بر غرض ورزی علمای شیعه
شبکه جهانی نور

433 بازدید