رو در رو

رو در رو :ویژه برنامه انتخاباتی ( خودی نبودن اهل سنت در حاکمیت جمهوری اسلامی )
00:55:33
رو در رو :ویژه برنامه انتخاباتی ( خودی نبودن اهل سنت در حاکمیت جمهوری اسلامی )
شبکه جهانی نور

148 بازدید

رو در رو : برای اهل سنت کاندید شدن ممنوع، پس رای دادن هم ممنوع
00:54:33
رو در رو : برای اهل سنت کاندید شدن ممنوع، پس رای دادن هم ممنوع
شبکه جهانی نور

138 بازدید

رو در رو : پیامدهای 40 سال حکومت ولایی برای اهل سنت
00:58:31
رو در رو : پیامدهای 40 سال حکومت ولایی برای اهل سنت
شبکه جهانی نور

106 بازدید

رو در رو : شکایت از روحانی، ارزشمند… اما پس از مرگ سهراب
00:58:04
رو در رو : شکایت از روحانی، ارزشمند… اما پس از مرگ سهراب
شبکه جهانی نور

117 بازدید

رو در رو :  توانمندى ها و حقوق شهروندى بانوان اهل سنت
01:03:41
رو در رو : توانمندى ها و حقوق شهروندى بانوان اهل سنت
شبکه جهانی نور

96 بازدید

رو در رو : توافق ولایی با چین کمونیست و تاثیرش بر زندگی اهل سنت
00:47:10
رو در رو : توافق ولایی با چین کمونیست و تاثیرش بر زندگی اهل سنت
شبکه جهانی نور

205 بازدید

رو در رو : نقشه های شوم مصطفی محامی برای بلوچستان
01:00:09
رو در رو : نقشه های شوم مصطفی محامی برای بلوچستان
شبکه جهانی نور

182 بازدید

رو در رو: خیز حکومت ولایی برای سلطه بر مساجد اهل سنت
00:58:35
رو در رو: خیز حکومت ولایی برای سلطه بر مساجد اهل سنت
شبکه جهانی نور

168 بازدید

رو در رو : ناکارآمدی طرح های حمایت از سوختبران و کولبران
01:00:02
رو در رو : ناکارآمدی طرح های حمایت از سوختبران و کولبران
شبکه جهانی نور

136 بازدید

رو در رو : مطالبات اهل سنت
01:04:11
رو در رو : مطالبات اهل سنت
شبکه جهانی نور

107 بازدید