تدبر در قرآن

تدبر در قرآن : تدبر در آیه های 212 تا 208 سوره ی بقره ( اسلام کامل )
01:01:47
تدبر در قرآن : تدبر در آیه های 212 تا 208 سوره ی بقره ( اسلام کامل )
شبکه جهانی نور

45 بازدید

تدبر در قرآن : تدبر در آیه های 207 تا 203 سوره ی بقره ( نقش حج در اصلاح اجتماعی )
00:59:31
تدبر در قرآن : تدبر در آیه های 207 تا 203 سوره ی بقره ( نقش حج در اصلاح اجتماعی )
شبکه جهانی نور

24 بازدید

تدبر در قرآن : تدبر در آیه های 202 تا 198 سوره ی بقره ( جامعترین دعاء )
01:01:16
تدبر در قرآن : تدبر در آیه های 202 تا 198 سوره ی بقره ( جامعترین دعاء )
شبکه جهانی نور

48 بازدید

تدبر در قرآن  : تدبر در آیه های 197 تا 196 سوره ی بقره ( رکن پنجم اسلام  )
01:00:52
تدبر در قرآن : تدبر در آیه های 197 تا 196 سوره ی بقره ( رکن پنجم اسلام )
شبکه جهانی نور

30 بازدید

تدبر در قرآن : تدبر در آیه های 193 تا 195 سوره ی بقره ( جهاد سمبلی از نیکوکاری )
01:00:14
تدبر در قرآن : تدبر در آیه های 193 تا 195 سوره ی بقره ( جهاد سمبلی از نیکوکاری )
شبکه جهانی نور

39 بازدید

تدبر در قرآن :  تدبر در آیه 190 و  195 سوره ی بقره ( جهاد در اسلام )
00:58:56
تدبر در قرآن : تدبر در آیه 190 و 195 سوره ی بقره ( جهاد در اسلام )
شبکه جهانی نور

51 بازدید

تدبر در قرآن : تدبر در آیه 188 و 189 سوره ی بقره ( ثمره ی روزه  )
00:57:37
تدبر در قرآن : تدبر در آیه 188 و 189 سوره ی بقره ( ثمره ی روزه )
شبکه جهانی نور

27 بازدید

تدبر در قرآن : تدبر در آیه 186 و 187 سوره ی بقره ( رابطه روزه با عملکرد اجتماعی )
00:58:41
تدبر در قرآن : تدبر در آیه 186 و 187 سوره ی بقره ( رابطه روزه با عملکرد اجتماعی )
شبکه جهانی نور

57 بازدید

تدبر در قرآن : تدبر در آیه 183 تا 186 سوره ی بقره ( فرضیت رکن چهارم اسلام )
01:00:13
تدبر در قرآن : تدبر در آیه 183 تا 186 سوره ی بقره ( فرضیت رکن چهارم اسلام )
شبکه جهانی نور

88 بازدید

تدبر در قرآن : تدبر در آیه 180 و 182 سوره ی بقره ( اهمیت وصیت هنگام مرگ )
00:59:02
تدبر در قرآن : تدبر در آیه 180 و 182 سوره ی بقره ( اهمیت وصیت هنگام مرگ )
شبکه جهانی نور

77 بازدید