ناباوران

(ناباوران )
با توجه به تنفر مردم از حکومت داری آخوندها تعداد بی دین ها افزایش یافته
اکثر مردم فرقی بین دین شیعه و سنی نمیبینند
حمله عقیدتی صلیبیان با توجه به گرویدن عده ای فارسی زبان به مسیحیت مزید بر علت شده و جهان مجازی صحنه تاخت تاز آنهاست و شبهه های بیشمار ساخته میشوند
در برنامه ناباوران علاوه بر پایخ به شبهات و دفاع از قوانین اسلام جاهلانه بودن آیین الحاد بیان میشود