تلفن مستقیم

در تلفن مستقيم، كارشناسان حاضر در اين برنامه صبحگاهى تلاش دارند در گفتگويى فعال و مستقيم با بينندگان ضمن ايجاد يك ارتباط دوسويه و صميمى موضوعات مختلف روز را بررسى نموده و به سوال ها و استفسارات بينندگان پاسخ شافى و كافى بدهند .