سردبیر

برنامه سردبیر، نگاهى موشكافانه به موضوعات منتشر شده در روزنامه ها و مجلات هفتگى داشته تا با مطالعه مطالب چاپ شده در اين نشريات ، حوادث و رخدادهاى مختلف هفته مرور شده و توسط كارشناس برنامه مورد بررسى قرار گيرد.