پانوراما

پانوراما برنامه ای سیاسی حقوقی در راستای احقاق حقوق مذاهب و ملیت های مختلف تحت ستم در ایران است. در پانوراما می کوشیم فارغ از هر جریان فکری، سیاسی، حزبی و حتی مذهبی شما را با حقایق روز ایران و جهان آشنا کنیم.
با الگو گرفتن از این فرهنگ قرآنی که خداوند مژده به کسانی داده که “سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند” معتقد هستیم جامعه ما باید تمام سخنان را بشنوند و با دیدگاه های متفاوت آشنا شوند و آزادانه حق انتخاب فکر و اندیشه را داشته باشند.
با توجه به اینکه در پانوراما ما اصل را در آزادی بیان می دانیم مطالبی که در این مجموعه برنامه ها توسط کارشناسان و مهمان های برنامه مطرح می شود صرفا نمی تواند دیدگاه مجری برنامه و شبکه جهانی نور باشد.