تار و پود

تاروپود، ميزگردى با هدف ارائه چالش ها و راهكارهاى تربيتى به حوادث و اتفاقات مرتبط روز پرداخته ميشود تا بر اين محمل موضوعات تربيتى مرتبط به خانواده ها توسط كارشناس برنامه دكتر امرا مورد بررسى و كنكاش قرار بگيرد.