ناگفته های تاریخ صفویت

ناگفته های تاریخ صفویت. مردم ما عموما تصور میکنند که صفویان باعث یکپارچگی کشور ایران شدند در حالیکه دقیقا برعکس است
چون اکثریت ملت ایران خبر ندارند که مردم تمام شهرهای ایران توسط صفویان قتل عام شدند
خبر ندارند که جنابات صفویان باعث شد تا عثمانی ها که پادشاهی کوچیک بودند تبدیل به یک امپراطوری شوند و بک چهارم ایران را ضمیمه خاک خود کنند
خبر ندارند که روحانیت شیعه را صفوی ها بوجود آوردند و این دستگاه جهنمی روحانیت در طول 300 سال در خدمت پادشاهان آدمخوار صفوی بودند
ناگفته های تاریخ صفویت تاریخی را کهداز ما پنهان میکنند را بیان میکند