برهان قاطع

برهان قاطع برنامه ای بی سابقه در تاریخ و مجموعا 302 قسمت است.
دراجرای این برنامه، از آیات هر صفحه قران آیه ای را نمایش داده می شود که با عقاید علمای شیعه در تضاد است.
مثلا وقتی قران میگوید ابراهیم برای فرشتگان گوشت بریان آورد و چون نخوردند ترسید پس میگویم این آیه نشان میدهدکه برخلاف عقیده شیعیان، پیامبران کل غیب را نمی دانستند.