۳۰ هزار خانواده بدون یک نفر شاغل

بیست و سومین استان فقیر ایران قزوین است. آخرین استانی که دایره فقر مطلق در آن بزرگ‌تر از ۱۰درصد جمعیت استان است. به این معنی که از هر ۱۰ نفر از مردم قزوین یکی ناتوان از تامین و تهیه غذای کافی -در حد استاندارد ۲۱۰۰ کالری در روز- است. برآوردهای…