کشته و زخمی شدن ١٢١ کولبر طی شش ماه نخست سال ٩٨

طی شش ماه نخست سال ١٣٩٨ خورشیدی به طور متوسط هر ماه ٢٠ کولبر و کاسبکار در مرزها و جاده های کردستان کشته و زخمی شده اند با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هه نگاو طی شش ماه نخست سال ٩٨ دست کم…