“پنجاه درصد از هواپیماهای ایران در شرایط بحرانی قرار دارند”

رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران اعلام کرد که 50 درصد از هواپیماهای ناوگان هوایی این کشور در شرایط بحرانی قرار دارند. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران گفت: امروز 50 درصد از هواپیماهای ناوگان هوایی کشور در شرایط بحرانی قرار دارند که باید در جهت نوسازی این ناوگان…