پرستاران ایران 10 برابر پرستاران اروپایی تحت فشار کاری قرار دارند

محمد شریفی مقدم “دبیرکل خانه پرستار” گفته است، متوسط نسبت کادر پرستاری به هر هزار نفر جمعیت در جهان بین 5 تا 6 است اما این رقم در ایران 1/6 است. “دبیرکل خانه پرستار” به خبرگزاری “ایلنا” می‌گوید، پرستاران ایران 10 برابر پرستاران اروپایی تحت فشار کاری قرار دارند. وی…