صدور کیفرخواست هاشم حسین پناهی فعال ملی مذهبی کرد در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج

به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان صدور کیفرخواست هاشم حسین پناهی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی، به شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شده و این فعال ملی مذهبی؛ جهت رسیدگی به پرونده‌ی اتهامی،  ساعت ۱۰ صبح، روز شنبه یازدهم اسفند ماه ۹۷ به این دادگاه احضار…