انفجار مین در مهران باز هم قربانی گرفت

انفجار یک مین ضد تانک در مناطق مرزی مهران، موج گرفتگی یک رانندە لودر را بە همراه داشت. صبح روز یک شنبە (٢٣ دی ٩٧ / ١٣ی ژانویە ٢٠١٩)، یک دستگاه لودر ادارە راهداری شهرستان مهران در حین کار بە دلیل برخورد با یک قبضە مین ضد تانک و انفجار…