انتشار تمبر “قدس؛ پایتخت فلسطین” توسط اتحادیه عرب

اتحادیه عرب سال آینده تمبری با عنوان «قدس پایتخت فلسطین است» را طراحی و منتشر خواهد کرد. حسام زکی معاون دبیرکل اتحادیه عرب درباره برنامه های آن در سال 2019 گفت: “تمبری با عنوان «قدس پایتخت فلسطین است» را منتشر خواهیم کرد. طراحی و چاپ این تمبر در مراحل پایانی…