“اقتصاد ایران دیگر توانایی پرداخت هزینه سیاست‌های تقابلی را ندارد”

استاد دانشگاه تهران گفت اقتصاد ایران دیگر توانایی پرداخت هزینه سیاست‌های تقابلی را ندارد و هنوز به مسأله درمان بی‌اعتمادی مردم به نهادهای عمومی توجه نشده است. حمیدرضا جلایی‌پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران تصریح کرد: “پس از اعتراضات دی ماه 96، اعتراضات بازار و تیرماه 97، سقوط قیمت ریال…