اعتراض وشکایت زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج نسبت به نقض حقوق آنها و سایر زندانیان به کمیته حقوق بشر سازمان ملل

زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج نسبت به نقض حقوق آنها توسط زندان دست به اعتراض زدند وطی بیانیه ای از کمیته ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواستن که به شکایت آنها از مسولین زندان نسبت به نقض آشکار حقوق آنها رسیدگی کنند و از مقامات مسول…