برنامه اسوه با کارشناسی استاد محسن مرزوقى

قسمت دوم - مراقبت الهى 2

قسمت اول - مراقبت الهى 1

قسمت چهارم

قسمت سوم

قسمت ششم - تقوى و پرهیز کاری 1

قسمت پنجم

قسمت هشتم - تقوى و پرهیز کاری 3

قسمت هفتم - تقوى و پرهیز کاری 2

قسمت نهم - توکل بر الله 1