زمان پخش
 22:00

 زمان باز پخش
 17:00
 04:30
   

              
چالشهای فکری و اجتماعی در جوامع بشری یکی از پر تنش ترین دغدغه های انسان ها محسوب می گردد که نیاز مشورتی جامعه را بدنبال دارد .

برنامه " روزنه " با دعوت از متخصصین جامعه شناسی وامورشرعی ضمن بررسی موشکافانه مشکلات و دغدغه های اجتماعی واخلاقی که مخاطبین شبکه مطرح نموده اند ، سعی می کند بعنوان مشاوری مطمئن ودلسوز راهکارهای مناسب را دررفع این معضلات ارائه نماید .


              >


        
مجری:
حسن کریمی


کارشناس :
سرکارخانم محمدی و جمعی از کارشناسان
    
بازدید

نظر شما