زمان پخش
 14:00

 زمان باز پخش
 10:30
 06:00   

              درعرصه های مختلف علوم و درمسیرشکوفایی دعوت اسلامی اندیشمندانی زیسته اند که با درایت وهوشمندی وتمسک به آیات الهی و فرمایشات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم احیاگر نهضت های علمی وفکری بوده اند .

در برنامه " نهضت احیاگری " با مستمسک قراردادن آثارمکتوب پرچمداران عرصه فکر و اندیشه اسلامی تلاش می شود تا مخاطبین با این بزرگمردان و نهضت فکریشان آشنا شده وازبوستان تفکرو اندیشه ناب آنان در مسیر شناخت اسلام بهره مند گردند.


              >


        
کارشناسان

دکتر :
حبیب الله ضیایی

استاد :
سید اکبر عرب
    


بازدید

نظر شما