برنامه زنده حقیقت های پنهان تاریخ با کارشناسی سید منصور حسینی

نقد روایاتی که در باره تولد مهدی و یا امام زمان در کتب روایی شیعه

علت غیبت مهدی

ادامه مبحث تاريخچه امامت

تناقضات بین روایات تولد مهدی و تناقض آن با قرآن کریم

تاريخچه امامت
نظر شما