زمان پخش
 22:00

 زمان باز پخش
 17:00
 04:30   

              نیازبه دانستن اخبار وحوادث روزجهان از صفات برجسته انسان هاست وآنچه امروزه در جهان رخ می دهد گاها بگونه ایی غیرواقعی و نادرست در رسانه های مغرض انعکاس می یابد که ضرورت ارائه حقایق را دوچندان می کند .

در برنامه " گذر و نظر " گلچینی از حوادث و اخبار متنوع با تمرکز برحوادث جهان اسلام وعلی الخصوص مسلمانان فارس زبان به بینندگان تقدیم می گردد .این برنامه تحلیلی - خبری برارائه حقایقی تمرکز دارد که درپس پرده شیطنت های رسانه ایی ازدیده پنهان مانده است .


              >


        
مجری:
موحد


                                
    
بازدید

نظر شما