زمان پخش
 20:30

 زمان باز پخش
 11:00
   

               در پرتو قرآن کریم

برنامه ی قرانی است که با تحلیل و تبیین مفاهیم مجموعه ی از ایات کلام الهی بر اساس تفسیر قران با قران و تفسیر قران با سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم تقدیم حضورتان می شود. در این برنامه سعی می شود بر مبانی تفکر دینی بر اساس ایات صریح قران کریم تاکید گردد و از هر گونه تأویلات تحمیل شده بر قران از جانب فرقه های منسوب به اسلام دوری گردد .بیان ربط بین آیات وبین سوره های قران کریم یکی از اهداف این برنامه ی قرانی می باشد.


              >


        
کارشناس :
دکتر حبیب الله ضیایی    
بازدید

نظر شما