زمان پخش
 22:00

 زمان باز پخش
 17:00
 04:30
 01:00   

              برنامه زنده بازتاب:

اخبارجامعه اهل سنت بدلیل سانسورهای سیاسی عقیدتی حاکم بطور شفاف و شایسته درایران پوشش داده نمی شود درحالیکه ضروری است شهروندان در جریان این اخبار قرار گیرند .

برنامه بازتاب در قالب گزارشهای تحلیلی - خبری و با بهره گرفتن از نظرات متخصصین امر به وقایع مهمی می پردازد که به نحوی جامعه اهل سنت ایران را تحت تاثیر خود قرارداده وبه احقاق حقوق اهل سنت مرتبط می گردد.


              >


        
مجری:
حبیب الله سربازی


کارشناس :
جمعی از کارشناسان
    
بازدید

نظر شما