زمان پخش
 22:00

 زمان باز پخش
 17:00
 04:30   

               زمانی دلیرمردان و شیرزنانی درعرصه گیتی می زیستند که نصرت دهنده آخرین دین الهی برکره خاکی شدند و یاری دهنده پیام آور آن ، آنان که برترین نسل فرزندان آدم پس ازانبیاهستند. اصحاب گرامی رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم هستند که در اخلاق و صداقت و استقامت و ایثار و پاکی درون بی نظیر بوده اند .

در برنامه " اصحاب " با بهره گیری از آیات و احادیث وحقایق تاریخی به صفات و ویژگی های این بزرگمردان پرداخته و بشکل موشکافانه ایی شبهات بی اساسی را که غرض ورزان در باره آنها مدعی شده اند نقد وتبیین می گردد .


              >


        
کارشناس :
استاد عبدالله کشتکار
    


بازدید

نظر شما