برنامه خانه تكانى با کارشناسی استاد محمد نور امراء

قسمت دوم - دوری از روابط نا مشروع

قسمت اول - بررسى ارتباط دختر و پسر

قسمت چهارم - ضرورت خودشناسى

قسمت سوم - ضرورت خودشناسى

قسمت ششم - نگاه دقیق به زندگی

قسمت پنجم - نگاه دقیق به زندگی

قسمت هشتم - عبادات راستين

قسمت هفتم - حقیقت ایمان

قسمت نهم - دیدگاه واقعی به زندگی