برنامه دو کلام حرف حساب با اجرای موحد

قسمت دوم - برای یک افسانه می گریند، افسانه شهادت فاطمه


قسمت اول - عقیده تحریف قرآن نزد شیعه


قسمت سوم - شهادت فاطمه، حقیقت تاریخی یا دروغ شاخدار


قسمت سوم - شهادت فاطمه، حقیقت تاریخی یا دروغ شاخدار


قسمت سوم - شهادت فاطمه، حقیقت تاریخی یا دروغ شاخدار