برنامه دودوتا، چهارتا با اجرای موحد

! برده داری قرن بیست و یکم


زبونمون پشت سر دیگرون


! تلفنی که شاید وارد بهشتت کنه


از دست مامانت خسته شدی؟


کوکتل ابلیس


واقعا به همسرت وفاداری


! قانون بشكه


! چرا به شوهرت وفادار نیستی ؟


! تو مطمئنی که اسلام رو درست فهمیدی ؟


! لطفا قاتل نباش! جماعت دل پاک هانظر شما