اذان شبکه جهانی نور   اذان فجر


اذان ظهر


اذان عصر


اذان مغرب


اذان عشاءنظر شما