برنامه از پیامبرمان می گویند

مهاتما گاندی

لئون تولستوى

ولتر فرانسوى

کارن آرمسترانگ

جان دیون بورت

ژنرال سرپرسی سایکس

دکتر گوستاولویون

توماس کارلایل