رویدادها

آمادگی مساجد فرانسه برای انتخابات شورای فرهنگی مسلمانانبراساس اعلام رسمی دولت فرانسه انتخابات شورای فرهنگی مسلمانان فرانسه همه ساله از تاریخ 8 تا 23 زوئن برگزار می شود

در این باره از 22000 مسجد و مرکز فرهنگی فعال در فرانسه تا کنون 868 مرکز اسلامی برای برگزاری انتخابات شورای فرهنگی مسلمانان ابراز آمادگی کرده اند

بنابر این گزارش، مشارکت مراکز فرهنگی اسلامی دراین انتخابات نسبت به سال 2012 رشد داشته است

این انتخابات در پی اصلاحات صورت گرفته در 23 فوریه 2013 و قانون جدید انتخاباتی برای شورای اداری فرهنگی مسلمانان فرانسه برنامه ریزی شده است

در این انتخابات اتحادیه سازمان های اسلامی فرانسه و فدراسیون ملی مسجد جامع پاریس نیز حضور دارند

در پاریس پایتخت فرانسه نیز تا کنون 40 مسجد آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کرده اند


به نقل از : اخبار جهان اسلام