رویدادها

دین اسلام، دین آینده انگلیس استروزنامه «دیل میل» انگلیس به مقایسه سه تصویر از دو کلیسا و خارج از یک مسجد که از تعداد زیاد مسلمانان حکایت دارد، پرداخت و نوشت: مسیحیت دین گذشته انگلیس است و اسلام، دین آینده آن خواهد بود

این روزنامه می افزاید: به آمار سال 2011 میلادی که 33.2 میلیون انگلیسی در ویلز خودشان را مسیحی می دانند؛ توجهی نکنید، چرا که اگر امروز عمق دین را در انگلیس بخواهید بدانید تنها به این عکس ها بنگرید، چرا که این تصاویر بیش از آمار گیری ها و سرشماری ها، واقعیت را بیان می کنند

این رونامه انگلیسی تاکید می کند: فرق این کلیساها با مسجد در تعداد عبادت کنندگان است، در کلیسای قدیس جورج تعداد عبادت کنندگان از 12 نفر تجاوز نمی کند، درحالی که این بنا در قرن 18 میلادی ساخته شده است و یکهزار و 230 صندلی دارد. دیلی میل می نویسد: این تصاویر، گرایش کنونی دین در انگلیس را نشان می دهد و حاکی از آن است که مسیحیت دین گذشته و اسلام دین آینده است


به نقل از : اخبار جهان اسلام