شبکه جهانی نور

        
ارتباط با ما

شبكه جهانى نور
تلفن :5295 3519 20 0044
info@nourtv.net:ايميل
نظرات، پیشنهادات وانتقادات شما
bama@nourtv.net
شماره زیرنویس شبکه
00971 55 480 4621

فركانس شبکه

شبکه جهانى نور بر ماهواره‌هاى

نايل سات

فرکانس: 10873 – عمودى

سيمبل رايت: 27500 – 3/4

هاتبرد

فرکانس: 11373 – افقى

سيمبل رايت: 27500
– 5/6
پیام شما