دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياعدالت!!!نه به مرکزگرایی مجدد!سهم ملتنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاههمه با هم تا پیروزیمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراناسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندایران..... ویرانشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ما#ایران_ننگ_بشریتتهدیدها جدی می‌شوند!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com