دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

همه با هم تا پیروزیشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مابندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياتهدیدها جدی می‌شوند!نه به مرکزگرایی مجدد!قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمعدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندسهم ملتایران..... ویراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com