دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

همه با هم تا پیروزیقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مابندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياتهدیدها جدی می‌شوند!کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.ایران..... ویرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستماسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندنه به مرکزگرایی مجدد!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهعدالت!!!سهم ملت#ایران_ننگ_بشریت

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com