دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نه به مرکزگرایی مجدد!عدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماسهم ملتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياتهدیدها جدی می‌شوند!#ایران_ننگ_بشریتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستماسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندهمه با هم تا پیروزیقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایران

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com