دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

سهم ملتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمهمه با هم تا پیروزینمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهتهدیدها جدی می‌شوند!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستماسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.نه به مرکزگرایی مجدد!شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ما#ایران_ننگ_بشریتقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانعدالت!!!ایران..... ویران

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com