دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

#ایران_ننگ_بشریتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانسهم ملتنه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماعدالت!!!کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.همه با هم تا پیروزینمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياتهدیدها جدی می‌شوند!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندایران..... ویران

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com