دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

عدالت!!!ایران..... ویرانبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.تهدیدها جدی می‌شوند!قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه#ایران_ننگ_بشریتهمه با هم تا پیروزینه به مرکزگرایی مجدد!سهم ملتشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مااسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com