دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

ایران..... ویرانبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياتهدیدها جدی می‌شوند!#ایران_ننگ_بشریتنه به مرکزگرایی مجدد!همه با هم تا پیروزیقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهعدالت!!!سهم ملتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستماسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com