اعلامیه‌ی مشترک تشکلات بلوچ، تورکمن و کوردھاى کورمانج درمحکوميت ترور مولوى عبدالغفور جمالزهى

هم میهنان گرامی!

روز ششم آذرماه 1397 مولوى #عبدالغفور_جمالزھى امام جماعت #اھل_سنت بلوچ در روستای رضا آباد شھرستان #راميان_ترکمنصحرا، در راه بازگشت پس از اقامه نماز صبح با ضرب گلوله تفنگ شکاری به قتل رسيده است. بنا به گفته افراد نزديک به مقتول، “ايشان يکى از مخالفين سرسخت طرح سپاه براى مسلح کردن مردم بلوچ استان گلستان بوده وبارھا ازسوى نھادھاى امنيتى مورد تھديد وبازجويى قرار گرفته بود. دراعلاميه صادره از جانب “سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا” آمده است که: [“بنظر ميرسد رقابتھا و دعواى بين بلوچ ھا وسيستانيھا به ترکمنصحرا ھم کشيده شده و در اوضاع بحرانی کنونی وارد مرحله جديدى گرديده است “].
از آنجا که جمھورى اسلامى ايران ھمواره پيشبرنده سياست “اختلاف بينداز و حکومت کن” بشیوه ی فرقه گرایانه برعلیه “غيرخودى ھا” بوده و مي باشد، احتمال اينکه ترور مولوى عبدالغفورجمالزھى که خيرخواه مردم بود، بقصد تشديد و گسترش اختلافها و بدبینی ها ميان بلوچ و زابلى وتورکمن، وراه اندازى درگیریهای خونين درترکمنصحرا بوده باشد، بسيارجدّى به نظر ميآيد۔
رژيم جمھورى اسلامى ايران بر بنياد سوء استفاده از دين و به ويژه از مذھب شيعی نوع “امام و امتی”اش، مردمان داراى دیگر مذاھب را “غير خودى” محسوب داشته وبا استفاده ابزارى از خود فروختگان و خودباختگان خودى اش دراستان بلوچستان و سيستان اختلاف عميقی دربین مردم بلوچ و زابلى براه انداخت. واکنون مدتھاست دامنه اختلافات عميق و خشن دربين آنها را به بیرون ازمرزھاى استان بلوچستان وسيستان، ازجمله منطقه تورکمنصحرا، جايى که جمعيت قابل توجھى از مردم بلوچ و زابلى براساس برنامه های توطئه گرانه مھاجرت داده شده اند، کشانده است.
مخالفت رئيس حفاظت “اداره ی جغرافیایی ارتش” با دریافت دستورازدفتر رھبرى درسال 1361 عليه اجرای پروژه وزارت نيرو برای “گسترش بهره گیری از منابع آب رود هیرمند” که درصدد دستيابى کامل بسهم پنجاه درصدی سهم ایران ازآب آن رود که بتدریج کاهش یافته و به کمتراز یکچهارم رسیده بود، نمونه اى ازاينگونه توطئه ھا درراستاى سياست خشکاندن عمدی دریاچه هامون درسالهای قبل ازآغاز دوره خشکسالی وکوچاندن بخش کلانى ازاھالى بلوچ وزابلى ازمنطقه سيستان به تورکمنصحرا مي باشد۔
نظام جمھورى اسلامى حاکم برکشور، روزهای پایانی عمر خود را سپری می کند واختلافات درونى جناحھاى حاکم بر سر شيوه استمرارحاکميت ننگين شان وجنايت عليه مردمان ايران، آنان را درخطر توطئه عليه يکديگر قرارداده است. درچنين شرايطى بدون شک دامن زدن به اختلافات وايجاد درگيرىھاى خونين درميان اقشار گوناگون جامعه ازابزارھاى بسيار مھم براى حداکثر بھره بردارى درايجاد پراکندگى وعدم ھمبستگى ھرچه بيشتر درميان مردمان ايران ازسوى حاکمان رژيم اسلامى ايران ميباشد۔
ھنگاميکه رانندگان حمل و نقل وکارگران هفت تپه وفولاد کشوردراعتصاب و تحصن روزانه بوده وتظاهرات خیابانی بازنشستگان ، معلمان ومال باختگان، مورد حمایت دانشجویان و روشنفکران واقشار اجتماعى گوناگون کشور قراردارند، آيا درچنین هنگامی شایسته است که به بهانه‌ی اختلافات دینی ومذھبى ویا هر بهانه‌ی دیگری که خواست حکومتيان ولايت فقيھى است، مردم عليه يکديگر برخيزند؟ آیا مولوی عبدالغفور جمالزهی که با نقشه وطرح پلیدانه‌ی سپاه پاسداران برای ايجاد چند دستگى درميان مردم، به دست نادانی که خود قربانى اين نظام است، ترور گردیده است از برادران بلوچ و زابلى و تورکمن ھا نیست؟ آیا گریه‌ی زن وفرزندان او موجب آزردگى وجدان همه‌ی انسان دوستان نخواهد بود؟ به باور ما، وظيفه انسانى همه‌ی رهبران دینی شیعه و رهبران دینی اهل سنّت و متنفّذين جامعه است تا درمقابل اینگونه تفرقه افکنی های حکومت استبدادی آگاهانه ايستادگى نموده و سیاست های اهریمنانه‌ی اين رژيم فرقه گرا و دشمن مردمان ايران را افشاء نمايند.
ما تشکیلاتهای امضآء کننده اين اعلاميه، ضمن محکوم کردن اين ترورجنايتکارانه نظام ديکتاتورى جمھورى اسلامى ايران و تسليت به خانواده ودیگر بازمانده های شهید مولوى عبدالغفور جمالزھى، از مردم ترکمن و بلوچ و زابلى آن منطقه انتظار داريم که ھوشيارانه درمقابل توطئه ھاى پنھانى رژيم حاکم، ازهرگونه دشمنی و ستیز مذهبی و قومی پرهیز کرده، دست در دست یکدیگر برعلیه حاکمان غارتگر وضد آزادی و حقوق انسانى مردمان ايران، به سوی استقرار يک حاکمیت مردم سالار غیر دینی، دمکراتيک و فدرال برمبنای منشور جهانی حقوق بشر به پا خيزند.
امضاء کنندگان بترتيب حروف الفباء:
1- جبهه‌ی متحد بلوچستان ايران- جمھوريخواھان، 2- جبھه مردم بلوچستان،
3-حرکت ملى دموکراتيک تورکمن، 4- حزب مردم بلوچستان،
5- سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن و 6- سازمان مردمی کُرمانج خراسان
یكشنبه 11 آذر1397 – 2 دسامبر 2018

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *