دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نه به مرکزگرایی مجدد!عدالت!!!همه با هم تا پیروزیسهم ملتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مانمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستماسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.ایران..... ویران#ایران_ننگ_بشریتقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياتهدیدها جدی می‌شوند!

رد شبهات

پاسخ به سوالات