دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

عدالت!!!#ایران_ننگ_بشریتایران..... ویرانکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.سهم ملتهمه با هم تا پیروزیقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماتهدیدها جدی می‌شوند!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهنه به مرکزگرایی مجدد!

رد شبهات

پاسخ به سوالات