دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

سهم ملتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياتهدیدها جدی می‌شوند!#ایران_ننگ_بشریتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندعدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمهمه با هم تا پیروزینه به مرکزگرایی مجدد!ایران..... ویرانشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایران

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com