دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

شرم ما ننگ ما صدا و سیمای مانمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاههمه با هم تا پیروزیمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانعدالت!!!ایران..... ویراننه به مرکزگرایی مجدد!تهدیدها جدی می‌شوند!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند#ایران_ننگ_بشریتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياسهم ملتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com