دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنه به مرکزگرایی مجدد!شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.#ایران_ننگ_بشریتتهدیدها جدی می‌شوند!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهایران..... ویرانقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانعدالت!!!همه با هم تا پیروزیسهم ملتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريا

رد شبهات

پاسخ به سوالات