دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.تهدیدها جدی می‌شوند!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه#ایران_ننگ_بشریتنه به مرکزگرایی مجدد!سهم ملتاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماایران..... ویرانبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياعدالت!!!همه با هم تا پیروزی

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com